תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון האתר

 1. כללי
 • 1. “מדיטבע” ת מוצרים בדרך הטבע www.mediteva.com (להלן “האתר”) הינו בבעלות הילה גבע אבירם (להלן מכללת “מדיטבע”) ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי מדיטבע על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “הרוכש/ים” ו/או לקוח/ות). אספקת התוספים מבוצעת ע”י פעילות מכירת מוצרי בריאת בהתאם להנחיות ולנהלי משרד הבריאות.
 • 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מדיטבע. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 • 3. מדיטבע שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. לפי-כך, אנו ממליצים למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושו באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינויים עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 • 4. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 • 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 • 6. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • 7. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
 • 8. לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר, עיינו בתקנון הפרטיות.
 • 9. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 • 10. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 • 11. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש מדיטבע ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 1. שימושים אסורים באתר
 • 1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי מדיטבע, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
  • 1.1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
  • 1.2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • 1.3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות שונת, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  • 1.4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
  • 1.5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • 1.6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  • 1.7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 • 2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. המוצרים ואופן הרכישות
  • 1. האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בשיטות מכירה שונות ומגוונות, העשויים להשתנות מעת לעת והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מדיטבע. מובהר בזאת כי מדיטבע רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
  • 2. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים במדיטבע ואינם מחירי שוק (להלן “המחיר הרגיל”). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר הרגיל המתפרסם באתר של המוצרים האמורים.
  • 3. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישת מוצרים חלה על הלקוחות בלבד ולפיכך, ממליצה מדיטבע ללקוחותיה לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.
  • 4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ. בנוסף, האתר עשוי להציג או למכור מוצרים, שרותים ו/או מחירים השונים מאלו הקיימים בסניפי החברה, ולפיכך לא תהיה כל אפשרות לדרוש או לבצע קנייה בסניפי מכללת מדיטבע של מוצרים, שרותים ו/או מחירים בהתבסס על המופיע באתר.
  • 5. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, במקרה שכזה מדיטבע תזכה את הלקוח בגין המוצר החסר והוא לא יחויב על מוצר שלא סופק בפועל. מדיטבע לא תישא בשום טענה, תביעה או דרישה בגין מוצרים שלא סופקו (כאמור, יבוצע זיכוי בגינם).
  • 6. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר עצמו ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. למען הסר ספק, תמונת המוצרים המוצעים למכירה, הינו להמחשה בלבד, על כן, אין מדיטבע אחראית לפער מכל סוג בין המוצרים הנרכשים למפרט הטכני, תצלום המוצר ותיאורו.
  • 7. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, הרוכש יפנה למדיטבע ויטופל על פי הנהלים ותנאי השימוש הנהוגים במכללת מדיטבע.
 1. הזמנת מוצרים ואופן הטיפול בהזמנה
 • 1. לצורך הזמנת המוצרים, יבחר הלקוח את המוצרים אותם ירצה לרכוש ויעבור ל”קופה”, שם יסקור את המוצרים שבחר, ויבחר גם את דרך המשלוח. לאחר מכן, יזין הלקוח פרטי הזדהות בודדים, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון, כתובת למשלוח ופרטי כרטיס האשראי לחיוב. בכדי להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל מדיטבע להבטיח את ביצוע הקניה.
 • 2. ההזמנה תירשם במחשבי מדיטבע. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
 • 3. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מדיטבע. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מדיטבע, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • 4. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למדיטבע עקב שיבוש הליכי המכירה.
 • 5. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה ע”י בעל כרטיס האשראי. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.
 • 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של מדיטבע בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 • 7. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי מדיטבע על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 • 8. מובהר כי האתר משמש למכירה. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מדיטבע.
 1. הזכאים לרכוש באמצעות האתר
  • 1. רשאים להשתתף ברכישות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • 1.1. לקוחות בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה, או דרכון זר לתושבי חוץ, או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
   • 1.2. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
  • 2. למען הסר ספק מובהר כי למדיטבע נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע מלקוחות את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר החברה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש.
  • 3. מדיטבע תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה ללקוח כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. מוצרים פגומים, ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 • 1. כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • 2. מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב למדיטבע, שיפורטו בה שמו המלא, מספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל ומספר חשבונית מקור שהתקבלה ממדיטבע בקשר לעסקה (להלן “הודעת הביטול”), בטלפון של מדיטבע  03-92333946 ובדוא”לmediteva@mediteva.com , החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק.
  • 2.1. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר שהתקבל על ידי הרוכש, תחזיר מדיטבע בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. החזרת המוצר למדיטבע תעשה על ידי מדיטבע על פי הוראות החוק. התחייבות לאיכות וטיב המוצר הינה מחובתו של היצרן ו/או הספק, בכפוף לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן.
   מדיטבע תחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיו של הלקוח בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה כי אינו תקין. הלקוח יצרף את פרטיו המלאים למוצר שיוחזר ויסכים לכך שמדיטבע תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום.
  • 2.2. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, וככל והודעת הביטול תתקבל במדיטבע לפני הוצאת המשלוח למשתמש על ידי מדיטבע, תחזיר החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו. במקרה זה מדיטבע עשויה לגבות דמי טיפול בסך 10% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק (להלן “דמי טיפול”).
  • 2.3. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, וככל והודעת הביטול תתקבל במדיטבע לאחר הוצאת המשלוח לכתובת אותה הקליד הרוכש במעמד ההזמנה, אך לפני קבלת המוצר על ידי הרוכש, תחזיר החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה מדיטבע עשויה לגבות דמי טיפול בסך 10% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות מדיטבע בהתאם להוראות החוק (להלן “דמי טיפול”). למען הסר ספק, במקרה זה דמי המשלוח שנגבו במעמד הרכישה, לא יוחזרו לרוכש.
  • 2.4. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, לאחר שהרוכש קיבל את משלוח הפריט/ים שרכש לכתובת שהזין במעמד הרכישה (ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה), תחזיר מדיטבע בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב, למעט דמי טיפול בסך 10% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות מדיטבע בהתאם להוראות החוק. למען הסר ספק, במקרה זה דמי המשלוח שנגבו במעמד הרכישה, לא יוחזרו לרוכש. על הרוכש להחזיר את המוצר תוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף חשבונית מקור. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו.
 1. ביטול העסקה על ידי החברה
 • 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה מדיטבע רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה ללקוח. התקשרות שבוטלה לא תזכה את הלקוח בכל סעד שהוא ולא יהיו ללקוח כל טענות כנגד מדיטבע:
  • 1.1. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.
  • 1.2. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
  • 1.3. במקרה בו לא עמד הלקוח בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
 • 1. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עשויות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה וטיפול במשלוח.
 • 2. הזמנות של תוספי תזונה וצמחי מרפא ממכללת מדיטבע יסופקו בהתאם לזמינותם של המוצרים המוזמנים במלאי.
 • 3. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי מדיטבע בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
 • 1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים”), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להעתיק, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של מדיטבע.
 • 2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של מדיטבע או של צד שלישי, אשר אישרה למדיטבע להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למדיטבע בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור מדיטבע לכך מראש ובכתב.
 • 3. מבלי לגרוע מהאמור, שם מדיטבע וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין מדיטבע, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של מדיטבע ואין לעשות בהם כל שימוש.
 1. תוכן האתר ופרסומות
 • 1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘As Is’). כוונת מדיטבע היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
 • 2. מדיטבע אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. מדיטבע מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע הלקוח ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית; על הלקוח לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 • 3. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר בחנות (תוסף מזון, צמחי מרפא או כל מוצר אחר), יש לעיין בעלון הצרכן ולהוועץ ברופא. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מדיטבע ו/או את ספקי המוצרים.
 • 4. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים ונתונים שונים, נמסר על ידם ולמדיטבע לא תהיה כל אחריות לגביו.
 • 5. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. במידה והלקוח זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות למדיטבע אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.
 • 6. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם באתר מדיטבע.
 • 7. באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי מדיטבע. קישורים אלו אינם בשליטתה של מדיטבע והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. מדיטבע אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. מדיטבע רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. מדיטבע אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • 8. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי מדיטבע (לרבות מדריכים, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של הלקוח לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של הלקוח. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד מדיטבע בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי מדיטבע ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 • 9. מדיטבע משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של מדיטבע ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. הלקוח פוטר בזאת את מדיטבע מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם ללקוח בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות הלקוח עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.
 1. הגבלת אחריות
 • 1. מדיטבע עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 • 2. ידוע ללקוח, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי מדיטבע במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). מדיטבע לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות הלקוח. הלקוח מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שמדיטבע אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • 3. מדיטבע ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
  • 3.1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
  • 3.2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל הלקוח במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
  • 3.3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי מדיטבע ובין על ידי צדדים שלישיים;
  • 3.4. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
  • 3.5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
  • 3.6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 • 4. שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד הלקוחות/הרוכשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי מדיטבע עקב שיבוש כאמור.
 • 5. מדיטבע תישא באחריות מקסימלית עד לגובה עלות המוצר כפי שנרכש ע”י הלקוח.
 • 6. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 1. ציות לתנאים ושיפוי
 • 1. הלקוח מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
 • 2. כמו כן, הלקוח מתחייב לשפות את מדיטבע ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 1. זמינות ו/או שינוי האתר
 • 1. מדיטבע רשאית להתיר או לאסור את גישת הלקוח לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
 • 2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה ללקוח כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • 3. מדיטבע תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה ללקוח כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. התיישנות
 • 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, הלקוח מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד מדיטבע ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי הלקוח ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 1. סמכות שיפוט וברירת דין
 • 1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. 16. שונות
 • 1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין הלקוח לבין מדיטבע.
 • 2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • 3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין מדיטבע בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 1. יצירת קשר
 • 1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל www.mediteva.com ,
 • בטלפון: 03-9233946, או במייל : mediteva@mediteva.com

מדיניות פרטיות

 1. כללי
 • 1. מכללת מדיטבע מוצרים בדרך הטבע (להלן מדיטבע), מכבדת את פרטיותם של הלקוחות הנכנסים לאתר ו/או הלקוחות בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת מדיטבע במידע שנמסר לה על ידי הלקוחות באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע הלקוח שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף הלקוח באמצעותו.
 • 2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיטבע רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 • 3. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 1. רישום והעברת מידע ל מדיטבע
 • 1. חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי. במסגרת רכישת מוצרים תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנת מוצרים באמצעות האתר (להלן “ההרשמה”).
 • 2. למדיטבע מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו דיוור ישיר וקשר עם הלקוחות, מתן שירות ללקוחותיה, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות חדשים/חוזרים.
 • 3. מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של הלקוח. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום תהליך ההרשמה.
 • 4. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר הלקוח, אף במצב אורח, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של מדיטבע, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 1. איסוף ושימוש במידע
 • 1. מדיטבע רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי הלקוח במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות הלקוח, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג ללקוח) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את הלקוח ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי מדיטבע, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. כמו כן, רשאית החבר מדיטבע ה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את הלקוח אישית.
 • 2. כמו כן, רשאית מדיטבע לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת הלקוח ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם הלקוח במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שמדיטבע תציע במסגרת האתר ללקוחות באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן הלקוחות באתר.
 • 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת הלקוח את פרטי ההתקשרות שלו למדיטבע והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה מדיטבע רשאית לשלוח ללקוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר הלקוח, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של מדיטבע. הלקוח יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן (יש להוסיף קישור), או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;
 • 4. האתר משתמש בעוגיות (להלן “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הלקוח, להקל על גלישתו של הלקוח באתר, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים לגולש פרסומות מותאמות, אף בגלישתו באתרים אחרים, למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות כאחד, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
 • 5. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של לקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי מדיטבע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, ומדיטבע נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי מדיטבע או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • 6. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 1. שימוש בכלים לניתוח נתונים
 • 1. האתר עושה שימוש בכליGoogle Analytics , אשר הינו שירות לניתוח נתוני אינטרנט המוצע ומסופק על-ידי חברת Google Inc. ‏(להלן “שירות הניתוח” ו-“Google”, בהתאמה). שירות הניתוח משתמש בקובצי Cookies, שהינם קובצי טקסט השמורים במחשבך, על מנת לנתח את פעילות הלקוחות באתר. המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך יועבר לידי Google ויוחזק על גבי שרתיה. / או לחילופין, ככל ורלוונטי: המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך באתר (לרבות, כתובת ה-IP בצורתה המקוצרת – לאור שימוש מדיטבע בשירות הניתוח עם הסיומת “_anonymizeIp”, הנועד למנוע זיהוי ומעקב) יועבר לידי Google או כל חברה אחרת המספקת שירותים אלו ויוחזק על גבי שרתיה.
 • 2. Googleתעשה שימוש במידע שנאסף, בין היתר, לשימושים הבאים: הערכת שימושך באתר, הפקת דו”חות פעילות באתר, הספקת שירותים שונים הקשורים לפעילות באתר וברשת האינטרנט ועוד. Google עשויה להעביר את המידע לידי צד ג’, באם תידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם עיבוד המידע באמצעות צד ג’ אשר יפעל מטעם Google. לידיעתך, Google לא תשייך את כתובת ה-IP שלך לכל נתון אחר השמור בידיה. מידע נוסף אודות השימוש הנעשה במידע על ידי Google, ניתן למצוא בקישור הבא: www.google.com/policies/privacy/partners.
 • 3. האתר עושה שימוש בשיווק מחדש עם שירות הניתוח לשם פרסום מקוון, אשר יציג מודעות באתרי אינטרנט על ידי צד ג’ או Google. לשם ביצוע הפעולה האמורה, האתר, צד ג’ ו-Google משתמשים בקובצי Cookie, על מנת להתאים ביעילות מודעות שונות בהתאם לביקורים קודמים באתר.
 • 4. כאמור, יש באפשרותך למנוע שמירת קבצי Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך עושה שימוש, אך בשל כך ייתכן ולא תוכל לבצע שימוש מלא באפשריות השונות המוצעות באתר. בנוסף, יש באפשרותך אף למנוע העברה או עיבוד של המידע (המצוי ב-Cookies) על ידי Google, אודות שימושך באתר, זאת על ידי ביטול השתתפותך (Opt-Out). לשם כך, עליך להוריד ולהתקין את ההרחבה (Google Analytics Opt-out) הזמינה בקישור הבא: tools.google.com/dlpage/gaoptout .
 • 5. כמו כן, יש באפשרותך לנטרל ו/או לנהל את המודעות המוצגות בפניך, על ידי הגדרת המודעות שלך בקישור הבא: www.google.com/settings/ads .
 • 6. בעצם השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך לביצוע שירות הניתוח, כמתואר לעיל, באמצעות חברת Google.
 1. מסירת מידע לצד שלישי
 • 1. מדיטבע תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את הלקוח בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת הלקוח, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  • 1.1. על פי דרישת הלקוח ו/או בהסכמתו המפורשת;
  • 1.2. לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע הלקוח באתר;
  • 1.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם מדיטבע;
  • 1.4. בכל מקרה בו הפר הלקוח את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע הלקוח או ניסה לבצע הלקוח ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
  • 1.5. בשל צו שיפוטי המורה למדיטבע למסור את המידע לצדדים שלישיים;
  • 1.6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין מדיטבע ו/או מי מטעמה;
  • 1.7. בכל מקרה בו תסבור מדיטבע, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של מדיטבע, של הלקוח ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  • 1.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה מדיטבע לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי הלקוח, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • 2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות מדיטבע להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את הלקוח בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 1. אבטחת מידע
 • 1. מדיטבע עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי לקוחות האתר ומשתמשיו, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע ללקוח, כי מדיטבע מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוח, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 • 2. מדיטבע תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב הלקוח בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והמדיטבע.
 • 3. מדיטבע עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של הלקוח או המבקר באתר לבין מחשבי מדיטבע מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, מדיטבע נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 • 4. כן, מדיטבע מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק ללקוחות האתר ומשמתמשיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת מדיטבע מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של מדיטבע וכי ידוע לקוח שמדיטבע לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • 5. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 1. יצירת קשר בנושא פרטיות
 • 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר מדיטבע ואף לבקש ממדיטבע לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל מדיטבע באמצעות עמוד “יצירת קשר” באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 6.2 להלן.
 • 2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל-mediteva@mediteva.com . בכל תכתובת למדיטבע יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. מדיטבע תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

מדיניות החזרות

אנו עושים את מירב המאמצים לספק עבורכם את המוצרים באיכות הגבוהה ביותר.

במידה ובכל זאת תרצו להחזיר מוצר שקיבלתם – ניתן לעשות זאת תוך 14 ימי עסקים מרגע קבלת החבילה כל עוד המוצר סגור באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש, ובצירוף חשבונית קניה. לאחר שהמוצר יתקבל אצלנו ניצור עמכם קשר ונזכה אתכם בעבור המוצר בסכום בו הוא נרכש.

לעדכון או ביטול הזמנות יש ליצור עמנו קשר בהקדם במוקד שירות הלקוחות שלנו, בטלפון 03-9233946.

במקרה של ביטול הזמנה שכבר יצאה מאתנו והועברה לטיפול של חברת השליחויות אך טרם התקבלה לידיכם, תחוייבו בדמי המשלוח בסכום של 34 ש”ח.

שימו לב! בהתאם לסעיף 6 (הגבלות זכות הביטול) בתקנות הגנת הצרכן – ביטול עסקה, לא ניתן להחזיר תוספי מזון ותמ”ל.